top of page

ทัวร์หนึ่งวันชมดอกซากุระที่ Daegu E-world อีเวิลด์แทกู - จากปูซาน (25 มี.ค.~7 เม.ย.67)

ผู้ใหญ่/เด็ก ฿ 2,450


Daegu E-world สวนสนุกอีเวิลด์แทกู:ระยะเวลา

25 มี.ค. - 7 เม.ย. 67

วันเดินทาง

​ทุกวันจันทร์ วันพฤหัสบดี วันอาทิตย์

ผู้ใหญ่ (13 ปีขึ้นไป)

฿ 2,450

เด็ก (3 ปี - 12 ปี)

฿ 2,450

เด็ก (ต่ำกว่า 3 ปี)

ฟรี


สถานที่นัดพบ

 1. สถานี Haeundae ทางออก 5

 2. สถานี Seomyeon ทางออก 15

 3. สถานี Busan ทางออก 3

กำหนดการเดินทาง

 • 09:00 น. ออกเดินทางจากสถานี Haeundae ทางออก 5

 • 09:40 น. ออกเดินทางจากสถานี Seomyeon ทางออก 15

 • 10:00 น. ออกเดินทางจากสถานี Busan ทางออก 3

 • 12:00 น. เดินทางถึง Daegu E-world

 • 12:00 - 17:30 น. เพลิดเพลินกับสวนสนุกที่ปกคลุมไปด้วยดอกซากุระ และชมวิวบนหอดูดาว 83 Tower รับประทานอาหารกลางวัน (ค่าใช้จ่ายส่วนตัว)

 • 17:30 น. ออกเดินทางกลับปูซาน

 • 19:30 น. ถึงสถานี Busan

 • 19:50 น. ถึงสถานี Seomyeon

 • 20:30 น. ถึงสถานี Haeundae

​ค่าบริการรวม

 • บริการรถรับส่งไป-กลับ

 • พนักงานขับรถ (สตาฟ) พูดภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน

 • ตั๋วเข้า E-World

ค่าบริการไม่รวม

 • ​ค่าอาหาร

 • ประกันเดินทาง

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

หมายเหตุ

 • ระยะเวลาดำเนินการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศ

 • กำหนดการเดินทางขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรและสภาพอากาศ

 • โปรดแจ้งให้เราทราบหากคุณจะนำรถเข็นเด็กหรือเก้าอี้รถเข็นมาด้วย

 • เด็กทารกไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยไม่มีที่นั่ง


 ​นโยบายการยกเลิก

1. หากเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 3 วัน

2. หากมาสาย หรือ มาไม่ทันเวลานัด ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดใด

3. หากต้องการยกเลิกทริปที่ได้ทำการจองไว้

 • แจ้งยกเลิกการจองก่อนใช้บริการ 7 วัน ชำระคืน 100 %

 • แจ้งยกเลิกการจองก่อนใช้บริการ 3 วัน ชำระคืน 70 %

 • แจ้งยกเลิกการจองก่อนใช้บริการ 1-2 วัน มีค่าธรรมเนียม 100 %Comments


bottom of page