ทัวร์อัลปาก้าเวิลด์ Alpaca World + Jade Garden 1 วัน - จากโซล

ผู้ใหญ่/เด็ก ฿ 2,350อัลปาก้าเวิลด์ Alpaca World:

Jade Garden สวนหยก:

Gubongsan Cafe เส้นคาเฟ่:ระยะเวลา

​ตลอดทั้งปี

วันเดินทาง

ทุกวันจันทร์, ศุกร์

ผู้ใหญ่ (13 ปีขึ้นไป)

2,350 ฿

เด็ก [3 ปี - 12 ปี]

2,350 ฿

เด็ก (ต่ำกว่า 3 ปี)

ฟรี


สถานที่นัดพบ

 1. สถานี Hongik Univ. ทางออก 4

 2. สถานี Myeongdong ทางออก 2

 3. สถานี Dongdaemun History & Culture Park ทางออก 10

กำหนดการเดินทาง

 • 07:20 น. ออกเดินทางจากสถานี Hongik Univ. ทางออก 4

 • 08:00 น. ออกเดินทางจากสถานี Myeongdong ทางออก 2

 • 08:10 น. ออกเดินทางจากสถานี Dongdaemun History & Culture Park ทางออก 10

 • 09:40 น. เดินทางถึง Jade Garden

 • 11:00 น. ออกเดินทางไปยัง Alpaca World

 • 12:10 น. เดินทางถึง Alpaca World (อาหารกลางวัน)

 • 15:10 น. ออกเดินทางไปยังถนนคาเฟ่ Gubongsan

 • 15:40 น. เดินทางถึงถนนคาเฟ่ Gubongsan

 • 16:40 น. ออกเดินทางไปยังโซล

 • 18:30 น. ถึงสถานี Dongdaemun History & Culture Park

 • 18:40 น. ถึงสถานี Myeongdong

 • 19:20 น. ถึงสถานี Hongik Univ.

​ค่าบริการรวม

 • บริการรับส่งไป-กลับ

 • พนักงานขับรถ (Staff) พูดภาษาอังกฤษ

 • ค่าเข้าชม Jade Garden, Alpaca World), เครื่องดื่มที่คาเฟ่ (ไม่เกิน 6,500 วอน)

ค่าบริการไม่รวม

 • ​ค่าอาหาร

 • ประกันเดินทาง

 • ค่าเคเบิ้ลคาร์

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

หมายเหตุ

 • กำหนดการเดินทางขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรและสภาพอากาศ

 • โปรดแจ้งให้เราทราบหากคุณจะนำรถเข็นเด็กหรือเก้าอี้รถเข็นมาด้วย

 • เด็กทารกไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยไม่มีที่นั่ง

 • เด็กอายุต่ำกว่า 36 เดือน ต้องนำหนังสือเดินทางมาแสดงด้วย


 ​นโยบายการยกเลิก

1. หากเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 3 วัน

2. หากมาสาย หรือ มาไม่ทันเวลานัด ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดใด

3. หากต้องการยกเลิกทริป ที่ได้ทำการจองไว้

 • แจ้งยกเลิกการจองก่อนใช้บริการ 7 วัน ชำระคืน 100 %

 • แจ้งยกเลิกการจองก่อนใช้บริการ 3 วัน ชำระคืน 70 %

 • แจ้งยกเลิกการจองก่อนใช้บริการ 1-2 วัน มีค่าธรรมเนียม 100 %