ทัวร์รถบัสปูซาน Busan One day City tour 1 วัน - จากปูซาน

ผู้ใหญ่/เด็ก ฿ 1,550


Gamcheon Culture Village หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน:

Songdo Skywalk ซงโด สกายวอล์ค:

Haedongyonggungsa Temple วัดแฮดงยงกุงซา:ระยะเวลา

ตลอดทั้งปี

วันเดินทาง

ทุกวันอังคาร, เสาร์ +วันพฤหัสบดี, อาทิตย์ (เริ่ม ต.ค.65)

ผู้ใหญ่ (13 ปีขึ้นไป)

฿ 1,550

เด็ก (3 ปี - 12 ปี)

฿ 1,550

เด็ก (ต่ำกว่า 3 ปี)

ฟรี


สถานที่นัดพบ

 1. สถานี Haeundae ทางออก 5

 2. สถานี Seomyeon ทางออก 12

 3. สถานี Busan (KTX) ทางออก 1

กำหนดการเดินทาง

08:20 น. ออกเดินทางจากสถานี Busan (KTX) ทางออก 1

08:40 น. ออกเดินทางจากสถานี Seomyeon ทางออก 12

09:20 น. ออกเดินทางจากสถานี Haeundae ทางออก 5

09:50 น. เดินทางถึงวัด Haedong Yonggungsa

10:50 น. ออกเดินทางไป Taejongdae

23:30 น. เดินทางถึง Taejongdae (เวลาอาหารกลางวัน)

14:20 น. ออกเดินทางไปยัง Songdo Skywalk

14:40 น. เดินทางถึง Songdo Skywalk

15:40 น. ออกเดินทางไปยัง Gamcheon Culture Village

16:00 น. เดินทางถึง Gamcheon Culture Village

17:10 น. ออกเดินทางไปยังสถานี Busan

17:30 น. ถึงสถานี Busan (KTX)

18:10 น. ถึงสถานี Seomyeon

19:00 น. ถึงสถานี Haeundae

​ค่าบริการรวม

 • บริการรับส่งไป-กลับ

 • พนักงานขับรถ (พนักงาน) พูดภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน

 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่

 • ตั๋วรถไฟทานูบี Taejongdae Danubi Train

ค่าบริการไม่รวม

 • ​ค่าอาหาร

 • ประกันเดินทาง

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

หมายเหตุ

 • ระยะเวลาดำเนินการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศ

 • กำหนดการเดินทางขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรและสภาพอากาศ

 • โปรดแจ้งให้เราทราบหากคุณจะนำรถเข็นเด็กหรือเก้าอี้รถเข็นมาด้วย

 • เด็กทารกไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยไม่มีที่นั่ง


 ​นโยบายการยกเลิก

1. หากเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 3 วัน

2. หากมาสาย หรือ มาไม่ทันเวลานัด ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดใด

3. หากต้องการยกเลิกทริปที่ได้ทำการจองไว้

 • แจ้งยกเลิกการจองก่อนใช้บริการ 7 วัน ชำระคืน 100 %

 • แจ้งยกเลิกการจองก่อนใช้บริการ 3 วัน ชำระคืน 70 %

 • แจ้งยกเลิกการจองก่อนใช้บริการ 1-2 วัน มีค่าธรรมเนียม 100 %