ทัวร์เมืองทงยอง Tongyeong City Tour 1 วัน - จากปูซาน

ผู้ใหญ่/เด็ก ฿ 2,750


Dongpirang Village หมู่บ้านทงพีรังมาอึล:

Tongyeong Luge ทงยอง สกายไลน์ ลูจ:ระยะเวลา

ตลอดทั้งปี (เริ่ม ต.ค.65)

วันเดินทาง

ทุกวันอังคาร, ศุกร์

ผู้ใหญ่ (13 ปีขึ้นไป)

฿ 2,750

เด็ก (3 ปี - 12 ปี)

฿ 2,750

เด็ก (ต่ำกว่า 3 ปี)

ฟรี


สถานที่นัดพบ

 1. สถานี Haeundae ทางออก 5

 2. สถานี Seomyeon ทางออก 12

 3. สถานี Busan (KTX) ทางออก 1

กำหนดการเดินทาง

 • 08:20 น. ออกเดินทางจากสถานี Haeundae ทางออก 5

 • 09:00 น. ออกเดินทางจากสถานี Seomyeon ทางออก 12

 • 09:20 น. ออกเดินทางจากสถานี Busan [KTX] ทางออก 1

 • 11:00 น. เดินทางถึงตลาดทงยองจุงอังและหมู่บ้านดงพีรัง (อาหารกลางวัน)

 • 12:40 น. ออกเดินทางไปยัง Yi Sun-Sin Park

 • 12:45 น. เดินทางถึง Yi Sun-Sin Park

 • 13:25 น. ออกเดินทางไปกระเช้าลอยฟ้า และTongyeong Luge

 • 13:40-17:00 น. สนุกไปกับกระเช้าลอยฟ้า และTongyeong Luge

 • 17:00 น. ออกเดินทางไป Busan

 • 19:00 น. ถึงสถานี Haeundae

 • 19:40 น. ถึงสถานี Seomyeon

 • 20:00 น. ถึงสถานี Busan [KTX]

​ค่าบริการรวม

 • บริการรับส่งไป-กลับ

 • พนักงานขับรถ (พนักงาน) พูดภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน

 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่

 • ตั๋วกระเช้าลอยฟ้า, ตั๋ว Tongyeong Luge (3 ครั้ง)

ค่าบริการไม่รวม

 • ​ค่าอาหาร

 • ประกันเดินทาง

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม

​Skyride:

 • เด็ก ส่วนสูงขั้นต่ำ 85 ซม. นั่งกับผู้ใหญ่ได้

 • เด็ก ส่วนสูงขั้นต่ำ 135 ซม. ขี่คนเดียวได้

Luge:

 • เด็ก ส่วนสูง 110 ซม. ขึ้นไปสามารถเล่น Luge คนเดียวได้

 • เด็ก ส่วนสูง 85-110 ซม. เล่นควบคู่กับผู้ใหญ่ได้ ซึ่งชำระเต็มจำนวน โดยต้องมีอายุมากกว่า 16 ปี

หมายเหตุ

 • ระยะเวลาดำเนินการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศ

 • กำหนดการเดินทางขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรและสภาพอากาศ

 • โปรดแจ้งให้เราทราบหากคุณจะนำรถเข็นเด็กหรือเก้าอี้รถเข็นมาด้วย

 • เด็กทารกไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยไม่มีที่นั่ง

 • เนื่องจากจำนวนคนที่รอเล่นลูจ (Luge) เวลาเดินทางกลับปูซานอาจล่าช้า


 ​นโยบายการยกเลิก

1. หากเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 3 วัน

2. หากมาสาย หรือ มาไม่ทันเวลานัด ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดใด

3. หากต้องการยกเลิกทริปที่ได้ทำการจองไว้

 • แจ้งยกเลิกการจองก่อนใช้บริการ 7 วัน ชำระคืน 100 %

 • แจ้งยกเลิกการจองก่อนใช้บริการ 3 วัน ชำระคืน 70 %

 • แจ้งยกเลิกการจองก่อนใช้บริการ 1-2 วัน มีค่าธรรมเนียม 100 %