top of page

จองรถรับส่งสนามบิน

Airport Transfer Service

จุดนัดพบคนขับรถ

Symbol-11.png

ประเทศเกาหลี

  • สนามบินอินชอน Incheon Airport ( ICN )​

• หลังจากลูกค้าผ่าน ตม. รับกระเป๋าเดินทางเรียบร้อย และ พร้อมเดินทาง ให้เดินมาที่จุดขึ้นรถ

Airport Terminal 1 ( T1 ) ให้เดินไปจุดนัดพบป้ายรถ Chartered Bus 10C (ประตูทางออก 10)
Airport Terminal 2 ( T2 ) ให้เดินไปจุดนัดพบประตูทางออก 1

และ แจ้งว่า " มารอที่จุดนัดพบแล้ว " พร้อมถ่ายรูปกระเป๋าเดินทางเพื่อให้คนขับรถสังเกตว่าเป็นลูกค้าได้ง่ายขึ้น ทางแอดมินจะประสานแจ้งให้คนขับรถวนรถมารับลูกค้าภายใน 5-10 นาที และแจ้งเลขทะเบียนรถที่มารับลูกค้าให้ทราบ

gtrip airport meeting point_T1.jpg
gtrip airport meeting point_T2.jpg
รถรับส่งสนามบิน รอรับลูกค้า

จากที่พักส่งสนามบิน
 

• รับลูกค้าจากที่พักส่งสนามบิน คนขับรถจะไปรอรับลูกค้าบริเวณล็อบบี้โรงแรม หรือ บริเวณหน้าที่พักของลูกค้าตามเวลา โดยสอบถามชื่อลูกค้าจากชื่อผู้จอง ก่อนเดินทางอย่างน้อย 1-2 ชม. แอดมินจะเรียนแจ้งทะเบียนรถที่ไปรับลูกค้าให้ทราบทางนี้อีกครั้ง ทางไลน์ @gtripkorea

* คนขับรถจะมาก่อนเวลา 5-10 นาที และรอลูกค้าได้ไม่เกิน 15 นาที

สำหรับความล่าช้าใดๆ โปรดแจ้งทีมงานทางไลน์ @gtripkorea ก่อนเวลานัดรับอย่างน้อย 24 ชั่วโมง


 

bottom of page